Post high priority Freshdesk ticket to Slack

Freshdesk

Freshdesk

Slack

Slack

When a high priority Freshdesk ticket is created post it to Slack